banner_teenused_arvuti


Arengukava koostamise protsess tugevdab meeskonda ja selle käigus lepitakse kokku lähiaastate tegevused. Teravik aitab seda protsessi juhtida, viia läbi arengupäevi, kaasata ja motiveerida laiemat huviliste ringi ning vormistada lõplik korrektne arengukava. Oleme küsija, nõustaja ja vormistaja rollis – see annab organisatsiooni juhile võimaluse oma meeskonnaga koos töötada ning keskenduda uute sihtide seadmisele. Organisatsiooni eesmärgid ja tegevuskava sünnivad liikmete ideedest, prioriteetidest ja tulevikuvisioonist. Kui arengukava tegemisse on kaasatud kogu meeskond ja tegevuskava on valminud koosloomise teel, kulgeb ka koostöö tegevuskava elluviimisel ladusamalt.

 • hetkeolukorraga tutvumine
 • küsitluste läbiviimine – tugevuste ja nõrkuste kaardistamine
 • suhtlus huvigruppidega
 • arengupäevade läbiviimine – visiooni ja eesmärkide kaardistamine, tegevuskava loomine
 • arengukava vormistamine
 • avalike väljapanekute korraldamine (vajadusel)
 • paranduste ja täienduste sisseviimine

joon

pk_arengupaevad

Organisatsiooni töös on oluline uute sihtide seadmine ja arengu planeerimine. Ühiste eesmärkide ja selge visiooniga meeskond on organisatsiooni arenguvõti. Siinjuures on heaks abiks nõustajad väljastpoolt organisatsiooni, kes aitavad küsida õigeid küsimusi ja tuua meeskond ühise laua taha tegevuskava looma, organisatsiooni tugevusi märkama ja uusi võimalusi kaardistama. Arengupäevade läbiviimisel kasutame kaasava juhtimise meetodeid ning aitame arengupäeval esile kerkinud head mõtted kirja panna.

 • arengupäeva eesmärkide seadmine koos organisatsiooni juhiga
 • arengupäeva planeerimine
 • arengupäeva läbiviimine – suurema meeskonna kaasamine ühiste sihtide seadmisse ja mõjusate muutuste loomisse
 • arengupäeva kokkuvõtete vormistamine

joon

pk_rahastus

Heade mõtete teostamiseks on vaja lisarahastust. Aitame head mõtted koondada ning projektile selge teraviku leida, sobiva rahastaja välja valida, eelarve tasakaalu seada ning sellest kõigest õigeaegse ning nõuetekohase taotluse vormistada.

 • projektiideega tutvumine
 • sobiva rahastamisallika leidmine
 • rahastustaotluse ja eelarve koostamine
 • nõuetekohase taotluse esitamine rahastajale

joon

pk_projektijuhtimine

Rahastuse saanud projekt vajab korrektset läbiviijat. Kui suure projekti teostamisel jääb enda meeskonna liikmetest väheks, siis pakume projektijuhtimise ja aruandluse vormistamise teenust. See tähendab teie jaoks seda, et saate keskenduda oma idee elluviimisele ja nautida projekti sisulisi tegevusi ning pääsete aeganõudvatest, kuid ometi vajalikest lisategevustest (hanked, eelarve jälgimine, aruandlus).

 • projektiga tutvumine
 • meeskonna moodustamine ja ülesannete jagamine
 • tegevuste planeerimine, eelarve ning ajagraafiku jälgimine, hangete läbiviimine, suhtlemine rahastajaga
 • aruannete koostamine rahastajale

joon

pk_projektiidee

Suurepärased tulemused saavad alguse suurepärastest küsimustest. Iga küsimata jäänud küsimus võib olla tulevase probleemi allikaks. Meie nõustajad aitavad peas küpseva projektiidee hoolikalt läbi mõelda ja küsivad abistavaid küsimusi, et aidata hinnata idee eesmärgipärasust ja teostatavust.

 • projektiidee tutvustamine nõustajale
 • tagasiside andmine ja täpsustavate küsimuste küsimine
 • idee lihvimine ja sobiva rahastaja soovitamine

joon

pk_t6stmine

Projekti koostamine on aeganõudev töö, kus korraga tuleb mõelda nii erinevatele tegevustele, eelarvele, seadusandlusele kui ka meeskonnale. Hindame värske pilguga teie koostatud taotluse sidusust, tegevuste loogilisust ning projekti üldist selgust ja usutavust. Küsime häid küsimusi, toome välja raskesti mõistetavad või segaselt sõnastatud kohad, aitame teksti toimetamisel, kontrollime eelarve korrektsust ning anname hinnangu projekti konkurentsivõimele ja valitud rahastaja sobivusele.

 • projektitaotlusega tutvumine
 • esialgse hinnangu andmine taotluse konkurentsivõime ja valitud rahastaja sobivuse osas
 • taotluse toimetamine, sõnastuse parandamine
 • eelarve kontroll
 • parandus- ja täiendusettepanekute esitamine

pk_tehtud_tööd

Värska Kuurortravikeskuse teenindusstandard
Värska Kuurortravikeskuse teenindusstandard
2017. aastal aitas Teravik Värska Kuurortravikeskusel läbi viia kogu meeskonda kaasava arenguprogrammi. 150-liikmeline meeskond tuli kokku, et koos arutada, mis on nende ühine siht ja milliseid väärtusi nende teenindus kannab. Meel ja Mari korraldasid meeskonnale seitse arengupäeva kevadest sügiseni, mille tulemustest vormistasid detsembriks ettevõtte uue teenindusstandardi.
Projekti kirjutamise praktilised koolitused
Projekti kirjutamise praktilised koolitused
Teravik on jaganud oma kogemusi hea leaderprojekti koostamisest ka praktilistel koolituspäevadel. 2018. aastal toimus kaks avatud koolituspäeva Piiriveere piirkonnas. Koolitustel selgitati projektikirjutamise põhitõdesid ja mängiti praktilise laudkonnatööna läbi Leader projekti koostamise ja hindamise protsess.
Piirkondlike kuraatorite mõttetalgud
Piirkondlike kuraatorite mõttetalgud
2018. aastal viis Rahvakultuuri Keskus ellu üle-eestilise sanditamiskombestiku kaardistamise ja populariseerimise projekti. Teravik modereeris piirkondlike kuraatorite mõttetalguid, kus mõeldi läbi visioon projekti tegevustest eri piirkondades. Tallinnas ja Tartus toimunud arengupäevadel ärgitati kuraatoreid rühmatööna oma tegevusi läbi mõtlema ja projekti rakendamiseks uusi ja efektiivseid võimalusi leidma.
 “Noored maale” praktikad ja külavanemate uuring
 “Noored maale” praktikad ja külavanemate uuring
Maaeluministeeriumi tellimusel koostas Teravik 2016. aastal kogumiku omavalitsuste headest praktikatest ja edulugudest, kus valla oma initsiatiiv on aidanud kaasa noorte tulemisele või jäämisele maapiirkonda. 2017. aastal viis Teravik läbi üle-eestilise külavanemate uuringu, mille eesmärgiks oli koguda külavanemate, omavalitsuste ja külaseltside mõtteid uue külavanema statuudi koostamiseks, et toetada haldusreformijärgsete omavalitsuste teadlikku ja mõjusat koostööd külavanematega.
Setomaa valla arengukava 2018-2027
Setomaa valla arengukava 2018-2027
Teravik tuli koduvallale appi, et panna vallakodanikke kaasates kokku uue ühendvalla esimene arengukava. Üheskoos heade koostööpartneritega viisime läbi kaheksa kaasamiskoosolekut, sealhulgas laiapõhjalised mõttetalgud avatud ruumi meetodil. Vallakodanike ja ametnike headest mõtetest sündisid Setomaa valla järgmise kümne aasta visioon, eesmärgid ja tegevuskava.
MTÜ Seto Käsitüü Kogo arengukava
MTÜ Seto Käsitüü Kogo arengukava
Seto Käsitüü Kogo koondab traditsioonilise Seto käsitööga tegelevaid inimesi Setomaal ja mujal. Teravik tuli tegusatele Setomaa käsitöölistele appi oma mõtteid ja plaane korrastama ning uusi sihte seadma. Selle tulemusel valmis 2014. aastal Seto Käsitüü Kogo põhjalik arengukava.
Räpina Ühisgümnaasiumi arendamine
Räpina Ühisgümnaasiumi arendamine
Teravik tuli Räpina koolile appi, et kooli areng ei jääks takerduma vahendite puuduse taha. Aitasime Innove toel koostada ja läbi viia meeskonna arenguprogrammi, mille käigus seadis kogu kool ühiselt tulevikusihte. Samuti koostasime Erasmuse õpirände projekti, tänu millele said õpetajad käia ennast Euroopas täiendamas.
Leader projektide ja äriplaanide koostamine
Leader projektide ja äriplaanide koostamine
Teraviku nõustajad on aidanud mitmeid ettevõtteid ja organisatsioone Leader projektide ja äriplaanide koostamisel. Võrumaa Partnerluskogu piirkonnas aitasime noori ettevõtjaid pagarikoja ja puidutöökoja rajamisel. Piiriveere piirkonnas nõustasime Räpina sadamat tegevuste laiendamisel põnevate veespordialadega, puiduettevõtet masinapargi uuendamisel ning kontsertpaika heli- ja valgustehnika ning lavade soetamisel.
Euregio Pskov-Livonia koostöökohtumise modereerimine
Euregio Pskov-Livonia koostöökohtumise modereerimine
Teraviku arendusnõustajad modereerisid Kagu-Eesti, Põhja-Läti ja Pihkva regiooni kultuuritöötajate ühistegevuste kava kokku seadmist. Koosoleku tulemusena määratleti piiriülese koostöö eesmärgid ja tegevused aastateks 2017-2020 ning loodi kultuuriorganisaatorite võrgustik.